Dovilų piliakalnis
Dar vadinamas Gedminų piliakalniu, Pelutės Kalnu, Muškalniu
Dovilai, Klaipėdos rajonas

Klaipėdos rajone stūkso Dovilų pilies kalva, kurią senoliai dar Pelutės Kalnu ar Maškalniu vadinti papratę. Sako, kad prieš daug metų, kada mūsų kraštą puldinėjo geležiniais šarvais vyrai, ant to kalno stovėjo tvirta pilis, kurią valdė narsus kunigaikštis Dovilanas. […]  Kartą, kai priešai užpuolė jo kraštą ir pradėjo plėšti žmones, Dovilanas surinko tvirtą ir didelę kariuomenę ir išvyko sudrausti atėjusių. Nors Dovilano kariai grūmėsi narsiai, tačiau priešas buvo per stiprus: visi sugrįžo atgal ir su visu savo turtu užsidarė pilyje. Atvykęs priešas pradėjo pulti pilį. […] Tada Dovilanas trenkė savo kardu į aukurą taip, kad tas sutrupėjo. Trenkdamas kardu į aukurą prakeikė priešus ir pilį. Pilis pamažu nugrimzdo į žemę, o toje vietoje paliko tik pilies kalnas. Priešai labai nusigando ir skubėjo į savo kraštą. Grįžtant namo, juos užpuolė kitas valdovas su savo kariuomene ir visus išžudė.
O ar žinote, kad šio kalno viršuje žiojėjo skylė, kurią aplankiusieji šiukštu negalėjo pasakoti, ką ten regėjo? Kartą jos vidun nusileido mažiausias piemenukas. […] Urvas buvo toks platus ir aukštas, kad piemenukas galėjau jau stačias eiti. Kiek paėjęs, jis priėjo žibančius vartus. […] Netrukus vartai atsidarė ir pasirodė žilas senis. Senis įvedė vaiką į vidų ir pavaišino gardžiausiais valgiais. Piemenukas […]suprato, kad esąs rūmuose, kur buvo šviesu kaip dieną. Viskas žibėjo auksu ir sidabru. Rūmuose vaikštinėjo kariai, apsidangstę žvėrių kailiais, o prie šono turėjo kardus. […] Vėliau senelis leido svečiui eiti, tik prisaikdino niekam nepasakoti, ką čia matęs. Piemenukas lipo urvu vėl aukštyn. Staiga jis pradėjo kilti ir pasijuto, kad jau stovi ant kalno. […] Vėliau visi jį pradėjo klausinėti, ką jis matė. Piemenukas nenorėjo pasakoti ir sakė, kad jam uždraudė pasakoti, ką jis matė. Pagaliau jis nebeiškentė ir papasakojo. Kaip jis tik pabaigė pasakoti staiga jam užėmė žadą. Ir jis nebegalėjo kalbėti.
Mišku apaugęs Dovilų pilies kalnas dar ir Gedminių piliakalniu vis pavadinamas. Jis stiebiasi greta šalimais tekančios Minijos. Kokia puiki vieta arkliams girdyti tai buvo! Ant kalvos XIII a. stovėjo ir didi tvirtovė, tik jos pėdsakų šiandieną nebeliko. Užtat vis dar rasite betoninius šaudymo lizdus, kuriuos pasaulinio karo metais čia apkasus išsikasę vokiečiai naudojo!

Objektas : Piliakalniai
Objekto tipas : Piliakalniai
Savivaldybė : Klaipėdos raj. sav.
Požymiai
Comments
Panašūs objektai